SERVEIS

Oferir espais d’exploració i descoberta, tant a persones i famílies com a professionals de diferents àmbits. Establir ponts de connexió entre les persones per compartir coneixements, experiències i sabers vitals Crear un laboratori de projectes atrevits, de propostes somiadores a partir de processos de co-creació que permetin fer maridatges entre diferents àmbits de coneixements
.

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC

La família és la institució social bàsica. És la que té més influència en la formació i el desenvolupament de la infància i l’adolescència.

Per mitjà dels aprenentatges i l’observació dels adults de referència, els nens i les nenes es van capacitant per viure en societat i afrontar de manera adequada les noves situacions que se’ls presentaran al llarg de la seva vida.

Una família “sana” exerceix el major factor de protecció i de prevenció quan les seves relacions estan basades en un vincle segur i un desenvolupament emocional saludable.

Algunes de les necessitats detectades en el marc actual són les següents:

• Manca de serveis que atenguin famílies que, sense tenir unes necessitats socials concretes, volen consultar sobre situacions emocionals/relacionals que els preocupin o bé volen millorar en l’educació dels infants-adolescents que tenen a càrrec.

• Necessitat d’ampliar el ventall de les polítiques socials promovent polítiques preventives d’acompanyament a les persones al llarg del seu cicle vital i de suport en moments de transicions. Cal reforçar el capital social i les habilitats parentals de les famílies.

• Els canvis demogràfics, econòmics, tecnològics i socials de les darreres dècades poden comportar crisis i conflictes familiars de més o menys intensitat pels quals les famílies poden trobar-se sense les competències i recursos necessaris per afrontar-los satisfactòriament. Per aquests motius, considerem molt necessària la implementació de serveis de manera que les famílies en general puguin accedir a un acompanyament terapèutic per consultar i tractar els canvis i les dificultats amb les quals es van trobant al llarg del seu cicle vital.

.

FORMACIÓ

Les violències masclistes són una manifestació clara de la desigualtat, subordinació i de les relacions de poder del patriarcat. Amenaça la integritat física, la dignitat i la llibertat de les persones agredides, que viuen un risc constant que les afecta no només físicament sinó també a nivell emocional i psicològic.

Els tipus de maltractament i de violències són múltiples. Per aquests motius, és d’especial rellevància que l’atenció a les persones implicades en situacions de violències masclistes, ofereixi un acompanyament de qualitat, informant dels recursos disponibles a la xarxa i aplicant de forma efectiva els protocols establerts.

.

CICLE DE CONTA-CONTES

Els contes són una eina que afavoreix el procés de maduració de la personalitat de l’infant i el seu desenvolupament global.

Hem elaborat una selecció de contes destinada a infants i joves, de 4 a 18 anys, considerant-los persones en construcció que poden incidir en el discurs social del present i el futur, posant en valor que part de l’interès superior de l’infant és el seu enriquiment i el fet d’enfortir la seva capacitat crítica per la construcció d’una societat en la qual la igualtat i el feminisme sigui el patró imperant.

Es presenten segons temàtica, amb una breu explicació del conte i una aproximació a l’edat estimada com a adient per la seva completa compressió.

En la dinamització d’aquests contes, donades les edats, es contempla la presència de les persones adultes de referència de l’infant assistent com a figura clau de modelatge i d’incidència en el seu creixement i desenvolupament integral.

.

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Tenim la capacitat professional i l’expertesa per elaborar projectes que, des de diferents àmbits de coneixement i comptant amb altres col·laboracions puntuals, donin resposta a les necessitats de propostes personalitzades al territori.

.

SUPERVISIÓ

Considerem la supervisió com a eina imprescindible de treball en l’àmbit dels equips de professionals que treballen a nivell social i terapèutic.

La supervisió permet donar suport a professionals per analitzar la seva pràctica d’intervenció amb les persones que atenen i entre les persones que treballen per una mateixa finalitat.

La reflexió conjunta permet trobar noves línies de millora permanent.

.

PROJECTES

Tenim la capacitat professional i l’expertesa per elaborar projectes que, des de diferents àmbits de coneixement i comptant amb altres col·laboracions puntuals, donin resposta a les necessitats de propostes personalitzades al territori.

.
.